KMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Temmuz -2013

 

23 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28716

 

 

 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim dalı akademik kurulu: Bir anabilim dalındaki tam zamanlı, en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

c) Anabilim dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

ç) Anabilim dalı kurulu: Enstitü anabilim dalı (EABD) başkanı başkanlığında, varsa yardımcıları ve o EABD’nıoluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu (EYK) tarafından atanan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanını,

f) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere EABD tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik kurulu,

g) Enstitü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ğ) Enstitü anabilim dalı (EABD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan ve fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmadan katılabileceği kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Kredi: EK kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde, bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamı ile bulunan değeri,

j) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

k) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yüksek lisans tezi ile doktora tezini,

o) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

ö) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim programlarının kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programları; yüksek lisans, doktora ve ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşur ve enstitü, fakülte ve yüksekokul bölümleri esas alınarak açılıp yürütülür.

(2) Yüksek lisans programı; öğrencilerin belirli bilim alanlarında uzmanlaşmaları, doktora düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla yapacakları, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(3) Doktora programı; öğrencilere bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmak amacıyla yapılan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir.

(4) Lisansüstü eğitim programları, enstitü anabilim dalları ile aynı adı taşır. Ancak, bu anabilim dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, enstitünün teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayı ile enstitüde anabilim dallarından farklı ad taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili anabilim dalı akademik kurulu kararı, EK’nın önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayı ile yeni programlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkan sağlanır.

(3) Anabilim dalı akademik kurullarınca önerilen programlar ile değişiklik önerileri EK’ca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. EYK ayrıca diğer yükseköğretim kurumları/araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.

(4) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak, staj ve yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar Rektörlükçe ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuru ve kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Programlara başvuru

MADDE 8 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adaylarda aranacak şartlar ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

b) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, bir tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık, fen-edebiyat, fen, edebiyat ve dil tarih coğrafya fakülteleri mezunlarının ise tezli yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünden en az 65 standart puan almaları ve YDS’den en az 55  puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması gerekir.

c) Yabancı uyruklu öğrenciler için, ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurulun doçentlikte kabul ettiği dillerden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan ve enstitü tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavından 60 puan alınması zorunludur.

ç) ALES’ten en az 80 puan alan ve lisans not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan lisans mezunları, YDS’den55  puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları durumunda, kontenjanlar dahilinde yüksek lisansla birleşik doktora programına başvurabilir.

d) Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GraduateRecord Examination (GRE) ya da Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavında en az ALES sınavına eşdeğer bir puan alanların, ALES puanı yerine bu puanları değerlendirmeye alınır.

e) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylardan YÖK tarafından diploma denkliği onaylananlar, lisansüstü eğitime başvuru yapabilir.

Yüksek lisans ve doktora girişlerinde başarı değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans, doktora ve bileşik doktora programlarında başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tezli yüksek lisansta: ALES'in % 50'si, lisans not ortalamasının % 40'ı ve varsa YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan alınan notun % 10'u alınarak yapılır.

b) Tezsiz yüksek lisansta: ALES'in % 50'si, lisans not ortalamasının % 40'ı ve varsa YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan alınan notun % 10'u alınarak yapılır.

c) Doktorada: ALES’in % 50'si, lisans not ortalamasının % 15’i, yüksek lisans not ortalamasının % 15’i veYDS’den en az 55  puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması koşulu ile % 20'si alınarak yapılır.

ç) Lisanstan doktoraya başvuranlarda: ALES’in % 50'si, lisans not ortalamasının % 30’u ve YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması koşulu ile % 20'si alınarak yapılır.

(2) Güzel sanatlar ve konservatuvar alanlarında yüksek lisans programlarında: Yetenek sınavlarının % 50’si, lisans not ortalamasının % 40'ı ve varsa YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan alınan notun % 10'u alınarak yapılır.

(3) Güzel sanatlar ve konservatuvar alanlarında doktora programlarında: Yetenek sınavlarının % 50’si, lisans not ortalamasının % 15’i, yüksek lisans not ortalamasının % 15’i ve YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması koşulu ile % 20'si alınarak yapılır.

(4) Yüksek lisansta yüzdelerin toplamından en az 55; doktorada ve lisanstan doktoraya başvuruda yüzdelerin toplamından en az 65 puan alan adaylar sıralamaya dahil edilir. Tüm programlarda başarı sıralaması yüksek puandan düşük puana doğru yapılır.  Puanların eşitliği halinde sıra ile ALES notu, mezuniyet notu, yabancı dil notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

(5) İlan edilen kontenjan dahilinde başarılı olan asil adayların % 50'sini geçmemek üzere yedek aday belirlenir. Puan sıralamasına göre belirlenen asil ve yedek listeleri Müdürlük tarafından üniversitenin genel ağında ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ve nitelikleri aşağıda belirtilen öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Buna göre:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına alınır. Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora adayları ise anabilim dalı kurulunun gerekli görmesi halinde bilimsel hazırlık programına alınır.

b) Yüksek lisans ve doktora programlarında, bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin alacağı dersler, eğitim–öğretim yarıyılı başlamadan önce anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.

c) Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyıl olarak düzenlenebilir. Bu programda geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dahil edilmez.

ç) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için belirlenen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın ve EABD başkanının önerisi ve EYK onayı ile zorunlu derslerinden olmamak kaydıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programı en az on iki, en fazla yirmi dört kredilik ders yükünden oluşur.

d) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin başarı durumu, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ilgili programın özelliklerine göre belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir lisans programı mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK onayı ile ilgili anabilim dalında açık ve öğrencisi bulunan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Anabilim dalları için özel öğrenci kontenjanları EYK tarafından belirlenir. Özel öğrenci olarak kabul edilmek için adayların;

a) Öğrenim veya mezuniyet belgesine sahip olması,

b) Lisansüstü ders kredi değerine göre, o ders yılı için belirlenen öğrenci katkı payını, her yarıyılın kayıt döneminde yatırması,

c) Lisans öğreniminin son sınıfında bulunan öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul edilebilmeleri için not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması

gerekir.

(2) Özel öğrencilik statüsü en fazla iki yarıyıl sürer ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrenci olarak kayıt yaptıranlar, lisansüstü eğitimde alınan derslerin toplam kredi sayısının en çok % 50’sini alabilirler.

(4) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar lisansüstü programların ilkelerine tabidir.

(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, yazılı başvurması halinde aldığı dersleri veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma ve unvan verilmez.

(6) Özel öğrenciler giriş sınavlarını başarıp lisansüstü programlara kabul edildiklerinde, özel öğrenci olarak aldıkları derslerden, kabul tarihinden itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre aldıkları derslerden muaf olabilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için enstitünün ilgili lisansüstü programına başvuru koşullarındaki şartlar geçerlidir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, anabilim dalı kurulunca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak EYK kararı ile kesinleşir.

Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına girişte başarı sıralaması ALES’in % 50’si ve lisans not ortalamasının % 50’si alınarak hesaplanır.

b) Bu programlara başvuran adaylar içinden başarı notu en yüksek olandan başlayarak sıralama yapılır ve duyurulan kontenjan sayısı kadar aday, öğrenciliğe kabul edilir. Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler arasından, duyurulan tarihler arasında kayıt yaptırmayanların yerine, duyurulan başarı notu sıralamasına uymak koşuluyla, kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar bir yedek liste enstitüce duyurulur ve yedek listedeki öğrencilere, duyurulan tarihler arasında kayıt yapma hakkı verilir. Bu programda, kontenjan yedek listeyle de doldurulamazsa, yine başarı notu sıralaması bozulmadan EYK’nın karar vermesi halinde en fazla üçüncü yedek liste ilan edilebilir.

c) Başarı notu hesaplanmasında, lisans not ortalaması 100’lük sisteme çevrilir.

ç) Sıralama sonucunda, puanların eşitliği halinde sıra ile ALES notu ve mezuniyet notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların kesin kayıtları, ilanda belirtilen takvime göre yapılır.

(2) Kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez. Kayıt yaptırmayanların yerine yedekler arasından sırayla kayıt yapılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunanların kaydı yapılmış olsa bile iptal edilir.

(3) Öğrenciler her yarıyıl başında EYK tarafından belirlenen esaslar ve akademik takvimde belirlenen sürelerdahilinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Azami süreyi aşan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Öğrencilerin katkı payını veya öğrenim ücretini yatırdığına dair makbuzun bir nüshasını enstitü öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekir. Kayıt yenileme sırasında katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Kayıt yaptırmayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı dondurulur.

Öğretim yılı

MADDE 15 – (1) Bir öğretim yılı, sınav dönemleri hariç en az on dört hafta (yetmiş iş günü) olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler teorik derslere % 70, uygulamalara % 80'den az olmamak koşulu ile devam etmek zorundadır.

(2) Dersi ikinci kez alanlar, dersi ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Öğrenci isterse, danışmanının ve EABD başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine, başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda ikinci ders için devam zorunluluğu aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 17 – (1) Her ders için en az bir ara sınavı ile yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Ara sınavı için mazeret sınavı hakkı tanınır. Ancak lisansüstü programlarda ders dönemlerinin bitiminde bir kez olmak üzere tek ders sınav hakkı verilir, sınav tarihi akademik takvime göre belirlenir.

(2) Öğrencinin başarısı, dönem içi sınav notlarıyla yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle tespit edilir.

(3) Dönem içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanınca belirlenir.

(4) Ders başarı durumunu ifade eden başarı notları, katsayıları ve yüzde karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

a)

 

Başarı Notu

A

B

C

D

E

FX

F

Katsayı

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

0.0

Yüzde Karşılığı 

90-100

85-89

75-84

70-74

65-69

50-64

49 ve altı

 

b) Ayrıca; katsayı ile bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli), YZ (yetersiz), EK (eksik), DV (devam ediyor), DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları, not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, proje ve tez çalışmalarında başarının gösterilmesi için kullanılır. MU (muaf) notu, bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciye, daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı dersler için, EYK kararıyla verilir. DZ notu devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve başarı ortalamasına katılmaz.

c) Öğrenciler, danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde, Üniversite bünyesindeki başka anabilim dallarından, EYK tarafından uygun görülmesi halinde ise başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilirler. Bu derslerin değerlendirilmesi de yukarıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

ç) Öğrenci, danışmanının onayı ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders ekleyebilir ve/veya bırakabilir.

d) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri zorunlu bir ders ise tekrar alır. Ayrıca, öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları bazı dersleri de tekrarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilir.

(5) Ara sınavlarından herhangi birine, Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, EYK kararı ile mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihini takip eden beş iş günü içinde, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile enstitüye başvurmak zorundadır.

(6) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını yedi iş günü içerisinde enstitüye bildirir. Sınav sonuçları enstitü tarafından ilan edilir. Sınav evrakları, ödev dosyaları ve sınav tutanağının bir nüshası notların teslim edildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.

7) Bir öğrenci bir öğretim elemanından en çok iki ders alabilir. Tezsiz yüksek lisans dersleri, uzmanlık alan dersleri, seminer dersleri ve danışmanlık hariç, profesör ve doçentler bir yarıyılda en fazla üç, yardımcı doçentler ve doktoralı öğretim elamanları ise en fazla iki ders açabilir.

Not ortalaması ve başarı denetimi

MADDE 18 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı durumu, yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması; öğrencinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde, bu dersten alınan en son not; bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise, en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders saydırma

MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından veya özel öğrenci statüsünde başarılı olduğu lisansüstü derslerden halen kayıtlı olduğu programa ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme talepleri EABD Başkanlığının teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır.

(2) Bir öğrenci enstitüye kayıt olmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından veya özel öğrenci statüsünde başarılı olduğu lisansüstü derslerden ancak programlarda uygulanan kredi toplamının % 50’sini saydırabilir. Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK kararı ile belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20 – (1) Sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak maddi hata yönünden müdürlüğe yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca üç iş günü içerisinde incelenir. Öğretim elemanının not değişikliği ile ilgili raporu EYK tarafından incelenerek on iş günü içerisinde karara bağlanır.

İlişik kesme

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin aşağıdaki durumlarda enstitü ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, ilişiğinin kesilmesi için yazılı olarak başvurması.

b) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olması.

c) Öğrencinin kayıt sırasında sahte, gerçeğe aykırı ve eksik belge verdiğinin anlaşılması.

Danışmanlık

MADDE 22 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora programlarında, danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında, danışman en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

b) Danışman, öğrencinin tercihi doğrultusunda, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, EYK’nınonayıyla, öncelikle ilgili anabilim dalı öğretim elemanları arasından atanır.

c) Danışman önerisinde ve atamasında, danışman olacak öğretim elemanının ilgili bilim dalında öğretim elemanı olması veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerektirdiği bilimsel alanda yayımlanmış araştırmalarının bulunması şartı aranır. Zorunlu durumlarda, başka bir yükseköğretim kurumunda çalışan ve belirlenen koşullara sahip bulunan bir öğretim elemanı danışman olarak atanabilir. Gerek duyulduğunda tez çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla asıl danışman dışında ikinci danışman atanabilir.

ç) Gerekli izinleri almak koşuluyla, emekli bir öğretim elemanı danışmanlık yapabilir.

d) Danışmanın; üç aydan fazla yurt içinde/dışında görevlendirilmesi, sağlık raporuyla belgelendirilmek koşuluyla tez yönetmeye engel olacak bir sağlık sorununun ortaya çıkması, askere gitmesi, başka bir yükseköğretim kurumuna atanması, herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiğini kesmesi dışında, tez döneminin normal süresinin son altı ayında ve sonrasında, danışman değişikliği veya danışmanlığı bırakma talepleri kabul edilmez. Danışman isterse, uzun süreli yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri süresince, öğrenciyi mağdur etmemek koşuluyla danışmanlığını sürdürebilir. Bunun dışındaki danışman değişikliği veya danışmanlık bırakma talepleri, ilgili anabilim dalı akademik kurulunda belirlenen yeni bir danışman önerisinin sunulmasından sonra EYK’ca karara bağlanır.

e) Danışman, öğrencisinin derslerini ve tezini denetlemek ve enstitüyle ilgili her türlü resmi işlemlerini zamanında yapmak zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda, EABD akademik kurulu teklifi ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program; toplam yirmi bir krediden az olmamak ve altmış AKTS’i tamamlamak koşuluyla, en az yedi farklı ders, bir seminer dersi ve altmış AKTS karşılığı tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması yeterli (YT) veya yetersiz (YZ) notu ile değerlendirilir. Öğrenci, tez döneminde her yarıyıl tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ya da diğer anabilim dalları veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla seçilebilir.

Süre

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki yıl (dört yarıyıl), en çok üç yıl (altı yarıyıldır). Azami süreyi aşan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı derslerden YT, E veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.00 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitülerde mevcut yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanat çalışması yapan bir öğrenci ise bu sanatsal çalışmasını sunmak ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans jürisi, asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezin EABD başkanlığınca enstitüye teslim edilmesinden sonra, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile oluşur. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, doküman ve malzemelerinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en erken on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika süreli olup, dinleyicilere açıktır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tez savunma sınavına katılmayan öğrenci en erken bir yarıyıl sonra savunmaya girebilir.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonunda savunmada tezi reddedilen öğrenciye, aynı veya farklı danışmanla yukarıdaki usullere uygun olarak yeni bir tez konusu belirleme ve hazırlama imkanı verilir.

(8) Başarı ile sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitü genel ağında çevrimiçi olarak yayımlanır. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıl süreyle ertelenir.

(9) Tezi reddedilen öğrencilere, gerekli ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkileri sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az yedi adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, YÖK tez merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen yüksek lisans öğrencisi yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir dosyayı enstitüye teslim eder.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda daha fazla bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Bu program; toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla, en az on ders ile her yarıyıl otuz AKTS ve otuz AKTS karşılığı dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi yeterli (YT) veya yetersiz (YZ) olarak değerlendirilir.

(3) İkinci öğretim lisansüstü eğitim programlarında yalnızca tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda müdürlüğe yazılı bir rapor vermek zorundadır. EABD başkanlığının önerisi ile EYK, tezsiz yüksek lisans programının sonunda, yeterlik sınavının yapılıp yapılmayacağına karar verir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi toplam kredinin % 20’sini aşmayacak şekilde ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, EYK kararıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programında; her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanı bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen esaslara göre atanır.

Süre

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla üç yıl (altı yarıyıl) dır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, E veya bunun üzerinde bir not alması ve dönem projesinden YT notu alması gerekir. Dönem projesi üçüncü dönemde başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam edebilir.

(3) Azami süreyi aşan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve yüksek lisans çalışmasıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin ölçülmesidir.

(2) Yeterlik sınavı, derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere, EABD başkanının önerisi ve EYK onayıyla seçilen üç kişilik jüri tarafından yapılır.

(3) Proje danışmanı, bu jürinin doğal üyesidir. Üyelerden biri, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan veya ilgili enstitünün farklı bir anabilim dalındaki öğretim üyelerinden seçilir.

(4) Bu sınav, öğrencinin derslerinde başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde sözlü olarak yapılır. Jürinin kararı, çoğunlukla alınır ve EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir.

(5) Başarısız olma halinde, üç ay içerisinde yeterlik sınavı tekrarlanır.

(6) Yeterlik sınavına katılmayan öğrenci en erken bir yarıyıl sonra sınava girebilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yüksek öğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınmış olan dersler enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci EYK kararından sonra bir ay içerisinde tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar

Amaç ve kapsam

MADDE 31 – (1) YÖK tarafından belirlenen programlardan lisans diploması almış öğrencileri; mezun oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları açılabilir.

(2) Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları YÖK tarafından tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

(3) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarındaki dersler ve diğer eğitim-öğretim esaslarında bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hükümleri uygulanır.

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik yüksek lisans programları

MADDE 32 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak aşağıda belirtilen programlar düzenlenebilir:

a) Birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programı: İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler, ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alır. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans kademesinin son yarıyılında, o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültelerinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere; adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir EABD olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. En çok iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programı: YÖK tarafından tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencilere, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları YÖK tarafından tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar YÖK tarafından tespit edilen ilkeler doğrultusunda yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; toplam yirmi dört krediden az olmamak ve doksan AKTS’yi tamamlamak koşuluyla en az sekiz ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve doksan AKTS karşılığı tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, yeterli (YT) veya yetersiz (YZ) notu ile değerlendirilir. Öğrenci tez döneminde her yarıyıl tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır.

(3) Yüksek lisansla birleşik doktora programı ise; toplam kırk beş krediden az olmamak koşuluyla en az on beş ders,  üç seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve doksan AKTS karşılığı tez çalışmasından oluşur. Öğrenci tez döneminde her yarıyıl tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır.

(4) Lisansüstü dersler, danışmanın uygun görmesi halinde Üniversite bünyesindeki başka anabilim dallarından, EYK tarafından uygun görülmesi halinde diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(5) Danışman önerisi ve EYK onayı ile lisans dersleri alınabilir. Ancak bu dersler ders yüküne dahil edilemez.

Süre

MADDE 34 – (1) Doktora programını tamamlama süresi en az dört yıl (sekiz yarıyıl), en fazla altı yıldır (on iki yarıyıl). Öğrenci doktora tez çalışmasını altı ayda bir toplanan tez izleme komitesine sunar. Komite tarafından bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tez çalışmasının başarılı bulunması halinde EYK'nın da onayıyla öğrenci bu süreyi beklemeden tez savunmasına geçebilir.

(2) Doktora programında, bir doktora öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, D veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.50 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.

(3) Yüksek lisansla birleşik doktora programı süresi en az altı yıl (on iki yarıyıl), en fazla dokuz yıldır (on sekiz yarıyıl). Bu programdaki öğrencilere, süreler dışında diğer doktora öğrencilerine uygulanan kurallar uygulanır.

(4) Ders dönemlerinde, tezli yüksek lisans diploması ile başvuranlar için azami süre iki yıl (dört yarıyıl), lisans diploması ile başvuranlar için azami süre üç yıldır (altı yarıyıl).

(5) Azami süresi içerisinde ders dönemlerini ve tezini tamamlayamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncımaddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Doktora yeterlik sınavı yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınav tarihleri EYK tarafından belirlenir.

(3)  Doktora yeterlik sınavları, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Tez izleme komitesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üyelerinde aynı usulle değişiklik yapılabilir.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim elemanından oluşur. Komitede tez danışmanından başka, EABD içinden ve dışından birer öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılır.

Tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, biri Ocak-Haziran ve biri de temmuz-aralık ayları arasında olmak üzere altı ay arayla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, komite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve en geç üç gün içerisinde EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bir tutanakla teslim edilir.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezin EABD başkanlığınca enstitüye teslim edilmesinden sonra EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim elemanları ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK onayından itibaren en erken 15 gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika süreli olup, dinleyicilere açıktır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tez sınavına katılmayan öğrenci en erken bir yarıyıl sonra sınava girebilir.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye, aynı veya farklı danışmanla yukarıdaki usullere uygun olarak yeni bir tez konusu belirleme ve hazırlama imkanı verilir.

(8) Başarı ile sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitü genel ağında çevrimiçi olarak yayınlanır. İzin verilmediği takdirde yayın işi üç yıl süreyle ertelenir.

Doktora diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, YÖK tez merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişimi

MADDE 40 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders almayla ilgili olarak, Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki başka bir üniversite/teknoloji enstitüsü arasında yapılan Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus, Farabi ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, EABD başkanının teklifi ve EYK onayıyla kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS sistemine göre değerlendirilir. Aynı değişim kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

Disiplin

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 16/9/2009 tarihli ve 27351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu MehmetbeyÜniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndabaşarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme